Klachtenregeling

Zit u iets dwars? Graag meld het ons!

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening in de HHHpraktijk, of u hebt vragen bijvoorbeeld over een behandeling, dan horen wij dat graag. Klachten helpen ons om de dienstverlening te verbeteren en nieuwe klachten te voorkomen.
 
Het is altijd het beste om een klacht over de behandeling of de bejegening te bespreken met de direct betrokkene. Wij staan daar voor open! Als u dat liever niet wilt, kunt u gebruik maken van een klachtenformulier, bij de balie op te halen of te downloaden. Dit formulier kunt u ingevuld afgeven bij de balie van de praktijk of opsturen naar:
 
HHHpraktijk t.a.v. J.B. van Ditmarsch
Schaepmanlaan 5
1272 GJ Huizen

Als u niet tevreden over uw klachtafhandeling

Er kunnen situaties zijn waarin u ontevreden of boos bent en u uw vertrouwen in de hulpverlener/medewerker van de praktijk aangetast is. U heeft al een gesprek gehad met de betrokken hulpverlener, maar komt er samen met hem/haar echt niet uit. U stelt er prijs op wanneer er met onafhankelijke ogen naar uw klacht wordt gekeken. U kunt uw klacht dan indienen bij de klachtencommissie waar onze praktijk bij is aangesloten, te weten SKGE Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg .

Klachtencommissie

  • De klachtencommissie bestaat uit personen die niet bij onze huisartspraktijk werken of er aan verbonden zijn. De commissie bestaat in elk geval uit een jurist en een arts. De commissie wordt bijgestaan door een secretaris, die geen lid is van de klachtencommissie.
  • De klachtencommissie stelt een onderzoek in naar de toedracht van de klacht.
  • De commissie kan de bij de klacht betrokken partijen verzoeken schriftelijke inlichten te geven en stukken op te sturen, zover deze met de klacht te maken hebben. Hiervoor vraagt de klachtencommissie eerst toestemming aan u of uw vertegenwoordiger.
  • De commissie kan in- en/of externe deskundigen raadplegen.
  • De commissie kan de betrokken partijen uitnodigen voor een mondelinge toelichting (hoorzitting). Partijen kunnen ook zelf vragen gehoord te worden door de commissie.
  • De klachtencommissie doet gemotiveerd uitspraak en kan deze vergezeld laten gaan van aanbevelingen aan HHHpraktijk. De uitspraak wordt schriftelijk meegedeeld aan u of uw vertegenwoordiger, aangeklaagde en leidinggevende van degene waarover u hebt geklaagd.

Geheimhouding

De klachtencommissie verplicht zich tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens uit het klachtdossier. Deze worden alleen met uw toestemming aan derden verspreid. De uitspraak wordt wel aan een aantal personen toegezonden. U kunt hierboven lezen aan wie.

Bereikbaarheid

SKGE Postbus 8018 5601 KA Eindhoven.

Website: www.skge.nl